OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI RepeteBox s.r.o.

se sídlem Vavrečkova 5262, Zlín 760 01, IČO: 08381411 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 113385. („RepeteBox“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky („OP“) upravují smluvní vztahy se subjekty, s nimiž RepeteBbox vstupuje v souvislosti s prodejem či pronájmem Produktů nebo poskytování Služeb do obchodního vztahu.
1.2. Obchodní podmínky jsou platné od 31. 7. 2019.
1.3. Smluvní vztah mezi RepeteBoxem a Klientem se mj. těmito OP též řídí:
1.3.1. Produktovými podmínkami, jak je definováno níže,
1.3.2. Podmínkami ochrany osobních údajů, jak je definováno níže,
1.3.3. Ustanoveními dokumentů, na které tyto OP nebo Produktové podmínky odkazují.

2. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ
2.1. „Cena“ je cena smluvená za prodej Zboží, pronájem Zboží nebo za poskytování Služeb RepeteBoxem dle sjednaných podmínek.
2.2. „Internetový obchod“ jsou webové stránky www.repetebox.cz.
2.3. „Klient“ se rozumí podnikající nebo nepodnikající osoba, která projevila zájem o koupi anebo půjčení Produktů nebo která projevila zájem o poskytování Služeb.
2.4. „Nabídka“ je návrh smluvního vztahu, ve kterém je uvedena Cena a Podmínky, za kterých budou dodány Klientovi Produkty a/nebo Služby.
2.5. „OZ“ je Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.).
2.6. „Objednávka“ je návrh smluvního vztahu, ve kterém je uvedena Cena a Podmínky, za kterých budou dodány Klientovi Produkty a/nebo Služby, a která je odeslána pomocí objednávkového formuláře na Internetovém obchodě.
2.7. „Podmínky“ jsou parametry obchodního vztahu (lhůty, platební podmínky, termín dodání, způsob dodání), které zohledňují potřeby Klienta a možnosti RepeteBoxu.
2.8. „Podmínky ochrany osobních údajů“ upravují práva a povinnosti Stran při zpracování osobních údajů v souvislosti se Smlouvou.
2.9. „Poptávka“ je aktivně vyjádřený zájem Klienta o Produkty či Služby RepeteBoxu.
2.10. „Produkt“ jsou výrobky prodávané nebo pronajímané RepeteBoxem.
2.11. „Produktové podmínky“ jsou specifikace, návody a doporučení k jednotlivým Produktům.
2.12. „Půjčené zboží“ jsou půjčené Produkty, které jsou Klientovi půjčené na dobu určitou dle sjednaných Podmínek a za sjednanou Cenu.
2.13. „Služba“ je jakákoliv služba poskytovaná za sjednanou Cenu a Podmínek RepeteBoxem či zástupci společnosti Repetebox či jí pověřenými osobami,
2.14. „Smlouva“ je jakákoliv forma smluvního vztahu mezi Stranami a dělí se na tyto typy smluv:

2.14.1. „Kupní smlouva“ za účelem koupě Produktu ve smyslu §2079 OZ,

2.14.2. „Nájemní smlouva“ za účelem pronájmu Produktu ve smyslu §2201 OZ,

2.14.3. „Smlouva o poskytování služeb“ za účelem poskytování Služeb ve smyslu §1724 OZ.

2.15. „Strany“ jsou smluvní strany Smlouvy, tj. RepeteBox a Klient.
2.16. „Zboží“ se rozumí Produkty zakoupené Klientem.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Veškeré nabídky Produktů a Služeb umístěné na Internetovém obchodě jsou nezávazné a RepeteBox není povinen uzavřít Smlouvu.
3.2. Klient může objednat nebo poptat Produkt či Služby následujícími způsoby:

3.2.1. Klient vyplní objednávkový formulář na Internetovém obchodu, kterým vzniká Objednávka,

3.2.2. Klient pošle zprávu zástupci Repeteboxu elektronickou poštou či odešle kontaktní formulář na Internetovém obchodě. Pokud je poptávka relevantní, zástupce Repeteboxu odešle Klientovi Nabídku, a to na adresu elektronické pošty Klienta,

3.2.3. Klient ústně (osobně či telefonicky) sdělí své požadavky zástupci RepeteBoxu. Pokud je poptávka, relevantní zástupce RepeteBoxu odešle Klientovi Nabídku, a to na adresu elektronické pošty Klienta,

3.2.4. Klient odešle zprávu nebo napíše komentář na oficiálních profilech Repeteboxu na sociálních sítích Facebook, Instagram či LinkedIn. Pokud je poptávka relevantní, zástupce RepeteBoxu odešle Klientovi Nabídku, a to na adresu elektronické pošty Klienta.

3.3. Smluvní vztah mezi Klientem a Repeteboxem vzniká následujícím okamžikem:

3.3.1. Doručením přijetí Objednávky, jenž je Repeteboxem zasláno Klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Klienta,

3.3.2. Doručením přijetí Nabídky, jenž je Klientem zasláno RepeteBoxu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zástupce RepeteBoxu, ze kterého obdržel Nabídku,

3.3.3. Doručením přijetí Nabídky, jenž je Klientem zasláno RepeteBoxu elektronickou zprávou nebo komentářem na oficiální profil RepeteBoxu na sociálních sítích Facebook, Instagram či LinkedIn,

3.3.4. Klient ústně (osobně či telefonicky) odsouhlasí Nabídku.

3.4. Před přijetím Objednávky nebo před odesláním Nabídky je RepeteBox oprávněn měnit údaje, které do Objednávky nebo Poptávky Klient vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky či Poptávky.
3.5. RepeteBox je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky nebo Poptávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Klienta o dodatečné potvrzení Objednávky nebo Poptávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy, Nájemní smlouvy či Smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy anebo Nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám.

 

NAKUPUJI PRODUKTY NABÍZENÉ REPETEBOXEM

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY U KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může Klient uhradit RepeteBoxu bezhotovostně na účet RepeteBoxu, bezhotovostně prostřednictvím platebního systému či bezhotovostně platební kartou.
4.2. Společně s Cenou je Klient povinen zaplatit RepeteBoxu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
4.3. RepeteBox je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny ještě před odesláním zboží Klientovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
4.4. RepeteBox ohledně plateb prováděných vystaví na základě Smlouvy Klientovi daňový doklad – fakturu. RepeteBox je plátcem daně z přidané hodnoty. Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.
4.5. RepeteBox si vyhrazuje požadovat zálohu na Zboží, přičemž o této skutečnosti bude Klienta informovat před uzavřením smlouvy.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (Internetový obchod, elektronická pošta, telefonicky), má Klient v souladu s § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnáctí (14) dnů ode dne převzetí Zboží.
5.2. Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky Zboží, které bylo upraveno podle přání Klienta nebo pro jeho osobu. Jedná se především úpravy velikosti, tvaru, způsobu zabezpečení, materiálu či potisku.
5.3. RepeteBox má právo vrácené Zboží odmítnout v případě, že není kompletní, nebo je prokazatelně použité či poškozené, v takovém případě má RepeteBox vůči Klientovi nárok na náhradu škody odpovídající Ceně anebo její adekvátní části.
5.4. Klient v případě využití práva na odstoupení od Kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů zašle nebo předá RepeteBoxu Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.
5.5. Odstoupí-li Klient od Kupní smlouvy, nese Klient náklady spojené s navrácením Zboží RepeteBoxu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.6. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.1 těchto OP vrátí RepeteBox peněžní prostředky přijaté od Klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Klientem, a to bezhotovostně na účet Klienta. RepeteBox není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Klientovi dříve, než mu Klient Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží RepeteBoxu odeslal.
5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je RepeteBox oprávněn na Klientovi vymáhat.
5.8. RepeteBox nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného Zboží, pokud tato  ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně RepeteBoxu.
5.9. Na základě uzavřené Nájemní smlouvy se RepeteBox zavazuje přenechat Klientovi k dočasnému užívání Produktu.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ U KUPNÍ SMLOUVY
6.1. Klient nabývá vlastnictví ke Zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na Klienta přechází nebezpečí škody na zboží.
6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Klienta, nese Klient riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.3. Je-li RepeteBox podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Klientem, je Klient povinen převzít zboží při dodání.
6.4. RepeteBox se zavazuje odeslat Zboží Klientovi v nejbližším možném termínu, přičemž RepeteBox se před uzavřením smlouvy zavazuje Klientovi předat informace o termínu dodání.
6.5. V případě, že je z důvodů na straně Klienta nutno Zboží doručovat opakovaně, je Klient povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží.
6.6. Při převzetí Zboží od přepravce je Klient povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Klient zásilku od přepravce převzít.
6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky RepeteBoxu, jsou-li RepeteBoxem vydány.

 

PŮJČUJI SI PRODUKTY NABÍZENÉ REPETEBOXEM

7. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY U NÁJEMNÍ SMLOUVY
7.1. Cenu Půjčeného zboží a případné náklady spojené s dodáním Půjčeného zboží dle Smlouvy může Klient uhradit RepeteBoxu bezhotovostně na účet RepeteBoxu, bezhotovostně prostřednictvím platebního systému či bezhotovostně platební kartou.
7.2. Společně s Cenou je Klient povinen zaplatit Repeteboxu také náklady spojené s balením a dodáním Půjčeného zboží ve smluvené výši.
7.3. RepeteBox je oprávněn požadovat uhrazení část Ceny ještě před odesláním zboží Klientovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
7.4. RepeteBox ohledně plateb prováděných vystaví na základě Smlouvy Klientovi daňový doklad – fakturu. RepeteBox je plátcem daně z přidané hodnoty. Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.
7.5. RepeteBox si vyhrazuje požadovat zálohu na Půjčené zboží, přičemž o této skutečnosti bude Klienta informovat před uzavřením smlouvy.

8. ZÁNIK A ODSTOUPENÍ OD NÁJEMNÍ SMLOUVY
8.1. V případě odstoupení od Nájemní smlouvy je Klient povinen neprodleně nejpozději však do 24 hodin od převzetí Půjčeného zboží telefonicky, a/nebo emailem kontaktovat RepeteBox. Shledá-li RepeteBox důvody na vrácení zboží za přípustné je Klient povinen Půjčené zboží vrátit zpátky na adresu určenou RepeteBoxem, a to do 24 hodin od akceptace vrácení Půjčeného zboží ze strany RepeteBoxu.
8.2. Nárok na úhradu škody vzniklé na Půjčeném zboží je RepeteBox oprávněn na Klientovi vymáhat.
8.3. Repetebox nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného Půjčeného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí nebo úmyslem na straně Repeteboxu.
8.4. Smlouva uzavřená mezi Repeteboxem a Klientem zaniká:

8.4.1. Uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena,

8.4.2. Dohodou RepeteBoxu a Klienta,

8.4.3. Odstoupením Klienta ve lhůtě udané v čl. 8.1.

9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ U NÁJEMNÍ SMLOUVY
9.1. Klient nabývá právo k dočasnému užívání k Půjčenému zboží, jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na Klienta přechází nebezpečí škody na zboží.
9.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Klienta, nese Klient riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
9.3. Je-li RepeteBox podle Nájemní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Klientem, je Klient povinen převzít zboží při dodání.
9.4. RepeteBox se zavazuje odeslat Půjčené zboží Klientovi v nejbližším možném termínu,přičemž RepeteBox se před uzavřením smlouvy zavazuje Klientovi předat informace o termínu dodání.
9.5. V případě, že je z důvodů na straně Klienta nutno Zboží doručovat opakovaně, je Klient povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží.
9.6. Při převzetí Půjčeného zboží od přepravce je Klient povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Klient zásilku od přepravce převzít.
9.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky RepeteBoxu, jsou-li RepeteBoxem vydány.

10. VRÁCENÍ PŮJČENÉHO ZBOŽÍ
10.1. Půjčené zboží je Klient povinen vrátit v stanovené lhůtě určené dle Nájemní smlouvy.
10.2. Výše nákladu při vracení Půjčeného zboží hradí Klient.
10.3. Půjčené zboží je Klient povinen Repeteboxu vrátit ve stavu odpovídající době používání. V případě, že Půjčené zboží je nepřiměřeně opotřebované, a/nebo nebude vrácené v stanovené lhůtě je Repetebox oprávněn na Klientovi vymáhat náhradu škody.

 

VYUŽÍVÁM SLUŽBY POSKYTOVANÉ REPETEBOXEM

11. CENA ZA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
11.1. Cenu za Služby dle Smlouvy může Klient uhradit RepeteBoxu bezhotovostně na účet RepeteBoxu, bezhotovostně prostřednictvím platebního systému či bezhotovostně platební kartou.
11.2. Společně s Cenou je Klient povinen zaplatit RepeteBoxu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží, které souvisí s poskytováním Služeb ve smluvené výši.
11.3. RepeteBox je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny ještě před zahájením poskytování Služeb Klientovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
11.4. RepeteBox ohledně plateb prováděných vystaví na základě Smlouvy Klientovi daňový doklad – fakturu. RepeteBox je plátcem daně z přidané hodnoty. Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.
11.5. RepeteBox si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním Služeb uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.
11.6. Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných Služeb nebo z důvodů nikoliv výlučně na straně RepeteBox.
11.7. V případě, že Klient je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dnů, je RepeteBox oprávněn přerušit poskytování Služeb do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování Služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet RepeteBox. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služeb o dobu, po kterou bylo poskytování Služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Služby.

12. ZÁNIK A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
12.1. Smlouva uzavřená mezi RepeteBoxem a Klientem zaniká:

12.1.1. Uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena,

12.1.2. Dohodou RepeteBoxu a Klienta,

12.1.3. Odstoupením RepeteBoxu dle čl. 12.2,

12.1.4. Odstoupením Klienta dle čl. 12.3.

12.2. RepeteBox je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže Klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých dluhů vůči RepeteBoxu. Strany výslovně sjednávají, že RepeteBox je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že Klient je v prodlení s úhradou dluhu vzniklého na základě jiné Smlouvy.
12.3. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinností ze strany RepeteBoxu.
12.4. Klient je povinen využívat Služeb výhradně pro svou vlastní potřebu.

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
13.1. RepeteBox odpovídá Klientovi, že Zboží či Půjčené zboží při převzetí nemá vady. Zejména RepeteBox odpovídá Klientovi, že v době, kdy Klient zboží převzal:

13.1.1. Má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které RepeteBox nebo výrobce popsal,

13.1.2. Se hodí k účelu, který pro jeho použití RepeteBox uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

13.1.3. Odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

13.1.4. Vyhovuje požadavkům právních předpisů.

13.2. Ustanovení uvedená v čl. 13.1 OP se nepoužijí u Produktů prodávaných či pronajímaných za nižší Cenu kvůli opotřebení Produktů.
13.3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho měsíce od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
13.4. Práva z vadného plnění uplatňuje Klient u RepeteBoxu v sídle nebo místě podnikání. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s webovou stránkou RepeteBoxu se řídí právním řádem České republiky.
14.2. Klienti jsou povinni předat RepeteBoxu podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě prodlení Klienta s dodáním podkladů nebo akceptací těchto podkladů je Klient povinen uhradit veškeré dodatečné náklady spojené s případným zpracováním podkladů v kratší době.
14.3. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na dobu trvání Smlouvy.
14.4. Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
14.5. Znění OP může RepeteBox měnit či doplňovat. Změněné OP jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti RepeteBoxu a Klienta vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.
14.6. V případě vzniklých sporů mezi RepeteBoxem a Klientem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

Ve Zlíně dne 31. 7. 2019